Sorghum Tarımı
Toprak Hazırlığı

Toprak yapısı bakımından seçici olmayan Sorgum ve Sudanotu bitkisi genel olarak tınlı-kumlu ve drejanlı topraklarda iyi gelişir. Tuzlu ve alkali topraklara dayanıklıdır. Sorgum ve Sudanotu ekiminde iyi işlenmiş sıkı bir tohum yatağı önemlidir. Tohum yatağının hazırlanışı mısır ve pancara benzer. İlkbaharda ana ürün olarak ekiminde, tarla sürülür, sonra diskaro ve sürgü ile toprak ufalanır ve bastırılır. II. ürün ekimlerinde, hububat hasadından sonra tarla sulanır ve aynı işlemler yapılır.

Ekim Zamanı ve Şekli

Düzenli bir çimlenme ve büyüme için toprak sıcaklığının 10-12 oC olması gerekir. Aksi durumda çimlenme oranı düşer, zayıf bir çıkış olur. Pratikte 1.ürün veya 2. ürün ekimi, mısır ekiminden 1-2 hafta geç yapılmalıdır. Akdeniz iklim kuşağında en iyi gelişmesini Nisan-Eylül ayları arasında göstermektedir. Yabancı bitki kontrolü, gübreleme ve sulama işlemlerini kolaylaştırmak için sıraya ekim yapılmalıdır. Ekimde sulanmayan ve normal yağış alan yerlerde, sıra arası mesafesi 45-65 cm sıra üzeri mesafe 4-7 cm olmalıdır. Sulanabilir arazilerde ise sıra arası 20 cm'ye kadar düşürülebilir.

Gübreleme

Sorgum ve Sudanotu kuvvetli kök sistemi ve toprak üstü aksamına sahip olduğundan topraktan fazla miktarda besin alır. Biçimlerden sonra yeniden sürmesi ve bol yeşil aksam oluşturabilmesi için özellikle azota ihtiyacı fazladır. Sulanabilen tarlalarda, ekimle birlikte 5-7 kg/da azot (N), 8-10 kg/da fosfor (P2O5) ve 8-10 kg/da Potasyum (K) verilmeli. Bitkiler 40-50 cm olduğunda 5-7 kg/da saf Azot (N) takviyesi yapılmalıdır. Ayrıca her biçimden sonra 6-8 kg/da azot gübrelemesi tavsiye edilir.

Biçim ve Sulama

Sulama ile verimde önemli artış olur. Her biçimden sonra sulama yapılmalıdır. Eğer gerekiyorsa biçimden önce de sulama yapılabilir. Bitkiler 100-120 cm boylandığında en az 5 cm anız kalacak şekilde 10-15 cm den biçim yapılmalıdır. Ekimden 50-55 gün sonra biçime gelir. Biçim zamanı geciktikçe otun besin maddesi miktarı ve sindirilebilirliği azalmaktadır. En uygun biçim zamanı salkımların kın içerisinden çıkmaya başladığı dönemdir.

Sorgum ve Sudanotu'nun sapları kalın olduğundan kuruması zordur. Sapın kuruması beklenildiğinde yapraklar kötü bir şekilde kuruyacağından otun kalitesi düşer. Bu sebepten Sorgum ve Sudanotu, ya yeşil ot olarak tüketilmeli, ya da silaj olarak kullanılmalıdır. Silaj için en uygun biçim zamanı tohumların süt olum devresindeki hasatıdır. Sorgum ve Sudanotu'nun yeşil ot verimi, sulanan arazilerde 5-10 ton arasında değişmektedir.

Bütün Sorgum ve Sudanotu çeşitlerinde HCN (Hidrosiyanik Asit) 50-60 cm boylanana kadar artar, sonra azalma eğilimi gösterir. 100 cm boylandığında ise HCN zehirlenmesi sorunu önemini yitirir. Bu sebeplerden Sorgum ve Sudanotu'nun otlatmadan önce minimum bitki boyu en az 60 cm olmalıdır. İşletmenin günlük taze ot ihtiyacını karşılamada kullanılabilecek, hayvanların severek ve iştahla tamamını tükettiği su oranı yüksek bir ottur.

***